Nieuws
Photo of author

Checklist zakelijke contracten. Zo voorkom je hoofdpijndossiers


Het belang van zakelijke contracten

Overeenkomsten en contracten zijn een belangrijk onderdeel van het zakendoen. Een geldig, helder contract opstellen is – net als het begrijpen van wat er in een contract staat – van groot belang om geschillen te voorkomen en de wettelijke regels en de verplichtingen van alle partijen te waarborgen.

Wettelijke regels: mondeling vs. schriftelijk

Vanzelfsprekend moet je je bij een contract opstellen aan alle wettelijke regels houden. Doe je dat niet, dan is er geen rechtsgeldige overeenkomst en heb je geen geldig contract. Volgens het Burgerlijk Wetboek is een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig. Maar als een partij zich niet aan zijn woord houdt, is het vaak lastig om te bewijzen.

In sommige gevallen is een schriftelijk contract verplicht, zoals bij de (ver)koop van een huis. Ook een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst moet op papier worden vastgelegd.

Wat staat er in een goed contract?

Het belangrijkste in een contract is de beschrijving van jouw product of dienst, de prijs ervan en het akkoord van de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

 • Looptijd van het contract
 • Eventuele opzegtermijn
 • Levering
 • Gevolgen als een partij zich niet aan het contract houdt
 • Betalingstermijn en incassotermijn
 • Garantie
 • Onderhoudsverplichtingen
 • Afhandeling van geschillen


Algemene voorwaarden

Een speciaal onderdeel van overeenkomsten zijn algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn extra afspraken die onderdeel uitmaken van de overeenkomst die je sluit. Je kunt ze vaker gebruiken en hoeft niet voor elke verkoop nieuwe voorwaarden af te spreken. Dat scheelt tijd en moeite.

Je moet in elke overeenkomst duidelijk verwijzen naar deze voorwaarden. En jouw klant moet ze makkelijk kunnen vinden. Bijvoorbeeld op jouw website. Via De Zaak kun je binnen 5 minuten juridisch waterdichte algemene voorwaarden voor jouw bedrijf maken.

Voorbeelden van soorten contracten en overeenkomsten

 • Je sluit een koopovereenkomst als je producten verkoopt of diensten levert.
 • Als een overheidsorganisatie jou een opdracht gunt, sluit je een aanbestedingsovereenkomst.
 • In een franchiseovereenkomst maak je afspraken met de eigenaar van een naam en ondernemingsconcept.
 • Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werknemer en een werkgever waarin afspraken over het werk staan.
 • Met een geheimhoudingsovereenkomst bescherm je informatie die niet bekend mag worden.
 • In een leasecontract leg je de afspraken vast over de financiering van bedrijfsmiddelen.
 • In een huurcontract leg je de afspraken vast over de (ver)huur van een bedrijfsruimte.
 • Als je samen met anderen een bedrijf wilt starten, kun je de afspraken vastleggen in een oprichtingsovereenkomst.
 • Je sluit een consignatieovereenkomst af met de verkoper van jouw producten als jij de eigenaar blijft tot deze zijn verkocht.

Ben je op zoek naar een voorbeeld contract? Bij De Zaak hebben we verschillende contracten voor ondernemers, die je makkelijk op maat kunt maken voor jouw bedrijf.

Overeenkomst van opdracht

Mkb’ers en zzp’ers gebruiken vaak een overeenkomst van opdracht om de afspraken over de werkzaamheden van een opdracht vast te leggen.

Zo’n overeenkomst van opdracht helpt je om bij de Belastingdienst aan te tonen dat er geen fictief dienstverband bestaat, waardoor de opdrachtnemer niet in dienst is gekomen als medewerker bij de opdrachtgever – met alle negatieve gevolgen voor de opdrachtgever.

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) moet zzp’ers en opdrachtgevers duidelijkheid geven over hun arbeidsrelatie. Met een modelovereenkomst kun je schijnzelfstandigheid voorkomen.

Een contract opstellen. Waar moet je op letten?

Duidelijke voorwaarden

Zorg ervoor dat alle voorwaarden en bepalingen in het contract duidelijk en specifiek zijn. Vermijd dus vaag taalgebruik dat tot interpretatieverschillen kan leiden.

Beschrijf de verplichtingen van beide partijen gedetailleerd – wie moet een bepaalde prestatie leveren – en specificeer eventuele verwachte resultaten.

Risico’s en aansprakelijkheid

Zorg dat je alle risico’s die met de overeenkomst gepaard gaan in kaart brengt. Formuleer wie verantwoordelijk is voor welke risico’s en hoe eventuele aansprakelijkheid wordt verdeeld in geval van schade, verlies of onvoorziene omstandigheden.

Juridische naleving

Zorg ervoor dat het contract voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Dit omvat sectorgebonden regelgeving, consumentenbescherming, privacywetten en arbeidswetgeving. Raadpleeg indien nodig juridische experts om te voorkomen dat een contract ongeldig is.

Duur en beëindiging

Specificeer de duur van de overeenkomst en de voorwaarden voor beëindiging. Neem dus ook clausules voor vroegtijdige beëindiging op en eventuele boetes of schadeloosstellingen die van toepassing kunnen zijn. Zorg dat de datum goed geformuleerd is.

Vertrouwelijkheid en intellectueel eigendom

Als er vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of als intellectueel eigendom wordt gebruikt, moeten contracten duidelijk aangeven hoe deze worden beschermd en gebruikt.

Checklist voor Contracten:

 1. Identificatie van partijen: zorg voor volledige en nauwkeurige informatie over alle betrokken partijen.
 2. Doel van de overeenkomst: maak een specifieke beschrijving van het doel en de beoogde resultaten.
 3. Termijnen en leverdata: formuleer duidelijke deadlines voor uitvoering en levering.
 4. Betaling en facturering: specificeer de betalingsvoorwaarden, tarieven, eventuele factureringsdata en indien van toepassing boetes bij vertraging.
 5. Verantwoordelijkheden en verplichtingen: beschrijf de taken, verplichtingen en verwachtingen van alle partijen.
 6. Aansprakelijkheid en verzekering: maak een duidelijke verdeling van aansprakelijkheid en vereisten voor eventuele verzekeringen.
 7. Beëindigingsclausules: formuleer de voorwaarden voor beëindiging, inclusief opzegtermijnen en gevolgen van vroegtijdige beëindiging.
 8. Geschillenbeslechting: neem een procedure op voor het oplossen van geschillen, zoals mediation, arbitrage of gerechtelijke stappen.
 9. Toepasselijk recht: specificeer het rechtsgebied dat van toepassing is bij geschillen.
 10. Handtekeningen en datum: onderteken door alle partijen en dateer voor rechtsgeldigheid. Zorg dat je het getekend exemplaar goed bewaart.

Zijn de contracten in jouw bedrijf up-to-date? Doe de Juridische Documenten Scan

Benieuwd of jij de juiste juridische documenten op orde hebt om risico’s voor verschillende situaties te beperken? Via de Juridische Documenten Scan heb je binnen 2 minuten inzicht of jij alle documenten up-to-date hebt. En zo niet, welke documenten voor jou relevant zijn.

Veelgestelde vragen over zakelijke contracten

Hoe maak ik als ondernemer een contract of overeenkomst?

Om een overeenkomst of contract op te stellen, begin je met het duidelijk omschrijven van de partijen die bij de overeenkomst betrokken zijn. Vervolgens specificeer je de voorwaarden. Zorg ervoor dat alle afspraken en verwachtingen helder en specifiek zijn. Het is ook belangrijk om clausules op te nemen over wat er gebeurt bij niet-nakoming en hoe geschillen worden opgelost. Laat tot slot alle betrokken partijen het contract ondertekenen.

Kan je zelf een contract opstellen?

Ja, je kunt zelf een contract opstellen. Het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het contract alle essentiële elementen bevat en juridisch correct is. Voor standaardsituaties kun je vaak templates gebruiken die je aanpast aan jouw specifieke situatie. Voor complexere zaken, is het verstandig om advies in te winnen bij een juridisch expert.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst en een contract?

In de praktijk worden de termen overeenkomst en contract vaak door elkaar gebruikt en hebben ze dezelfde betekenis: een wederzijds bindende afspraak tussen twee of meer partijen. Juridisch gezien is een overeenkomst breder: het kan elke afspraak betreffen waarbij partijen elkaar iets beloven. Een contract verwijst specifiek naar een juridisch afdwingbare overeenkomst.

https://www.dezaak.nl/juridisch/wet-regelgeving/checklist-zakelijke-contracten-zo-voorkom-je-hoofdpijndossiers/