Geld
Photo of author

DGBC Kieswijzer: Nog onvoldoende aandacht voor korte-termijn-CO2-reductie

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de verschillende verkiezingsprogramma’s geanalyseerd voor het thema duurzaam bouwen. Wat blijkt: biobased en circulair bouwen raakt in zwang en het isoleren van de bestaande woningvoorraad staat hoog op de politieke agenda’s. In de politieke plannen mist echter het sturen op kortetermijn-CO2-reductie.

DGBC analyseerde de verkiezingsprogramma’s van de grootste politieke partijen en nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract. Dat deed DGBC onder andere voor de thema’s CO2-reductie (energie en materialen), klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit.

Bekijk hier het overzicht van de verschillende partijen.

Aandacht voor circulariteit
Annemarie van Doorn, algemeen directeur van DGBC: ‘We zien veel aandacht voor het isoleren van bestaande woningen, biobased en circulair bouwen. Met name die laatste twee thema’s verrassen ons in positieve zin. Het is goed nieuws dat het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals biobased materialen in de bouwketen als belangrijk thema wordt aangemerkt. Tegelijkertijd sturen partijen nog niet op CO2-reductie op de korte termijn. Wij adviseren een nationale CO2-eis in te voeren om te sturen op de CO2-uitstoot en materialen die het minste milieu-impact hebben tijdens productie op korte termijn. Alleen GroenLinks geeft in haar verkiezingsprogramma aan een maximum te stellen aan de hoeveelheid CO2-uitstoot van bouwmaterialen voor nieuwbouw en wil periodiek de eisen aanscherpen.’

Natuur verdient aandacht
Op het gebied van vergroening, biodiversiteit en natuurinclusief bouwen verschillen de accenten sterk per politieke partij. ‘Voor de kiezer die deze onderwerpen belangrijk vindt, loont het de partijprogramma’s grondig op deze thema’s door te nemen. Dit doen wij ook nauwlettend omdat we het belang van natuur in de gebouwde omgeving een topprioriteit vinden’, aldus Van Doorn

Sturen op werkelijk verbruik
Een speerpunt van DGBC is ‘meten is weten’. ‘Wat ons betreft is het meten van het werkelijk energieverbruik in gebouwen met concrete doelen een veel betere manier om te sturen op CO2-reductie dan een theoretisch energielabel. Dat zien we helaas niet terug in de programma’s”, betreurt de algemeen directeur van DGBC. ‘Alleen de ChristenUnie wil onderzoeken of het energielabel vervangen kan worden door een norm die uitgaat van het werkelijk energieverbruik.’ Ook het aardgasvrij maken van de woningvoorraad lijkt naar de achtergrond te zijn verdwenen. Tijdens de vorige verkiezingen in 2021 was dat nog een hot topic.

Integraliteit van plannen en lange termijn
Door het woningtekort in Nederland lijkt iedere politieke partij te pleiten voor meer nieuwbouw. Van Doorn: ‘Al zijn er ook partijen zoals Volt, Groenlinks/PvdA en PvdD die benadrukken dat we slim moeten omgaan met de bestaande voorraad, moeten optoppen en leegstaande kantoren moeten transformeren.” De bouwopgave zorgt ook voor een interessant nieuw dilemma: moeten we wel bouwen in gebieden die op termijn te riskant zijn voor bebouwing? ‘Ik vind het goed dat steeds meer partijen een nadrukkelijke rol van het Rijk willen en het principe ‘water en bodem sturend’ leidend wordt in ruimtelijke keuzes. Wij zullen alles op alles zetten om nog meer politieke partijen te doordringen van het belang van een langetermijnvisie op de ruimtelijke ordening.”

Bestaanszekerheid
Het toverwoord voor de komende verkiezingen is bestaanszekerheid. Bij nagenoeg alle politieke partijen is deze term in het programma te vinden. Van Doorn: ‘Wij vinden dat winst, omdat het appelleert aan het thema waar wij de komende jaren vol op inzetten: sociale duurzaamheid. Sociale duurzaamheid gaat over het creëren van een toekomstbestendige en gezonde leefomgeving. Over betaalbaarheid van woningen en een ‘inclusieve’ energietransitie. Met bestaanszekerheid op de politieke agenda krijgen juist die wijken en gebieden de aandacht die ze verdienen”, besluit Annemarie van Doorn.

Over de DGBC Kieswijzer gebouwde omgeving
DGBC analyseerde de verkiezingsprogramma’s voor de thema’s CO2-reductie (energie en materialen), klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit. In schematische weergave is te zien hoe de partijen over verschillende onderwerpen denken. Waar nodig zijn toelichtingen geplaatst.

Van Doorn besluit: ‘Dit overzicht biedt inzicht in de groene keuzes gemaakt door de partijen in hun verkiezingsprogramma. Wij brengen als DGBC geen stemadvies uit, maar dit handige document helpt je bij met het maken van een keuze als je een kabinet wil dat zich inzet voor een duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving.”Bron