Nieuws
Photo of author

Re-integratie arbeidsongeschikte? Laat geen subsidie liggen


Wat betekent de Wet verbetering poortwachter?

Deze wet is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen.Werkgevers zijn in het kader van de Wet verbetering poortwachter verplicht om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen. In eerste instantie geldt dit voor zijn eigen werk of passend werk binnen je bedrijf. Als dat niet lukt, moet je op zoek naar werk bij een andere werkgever. 

Loon doorbetalen

Je bent als werkgever verplicht je zieke werknemer twee jaar lang minstens 70% van het laatstverdiende loon door te betalen. En als je je als werkgever niet aan de protocollen houdt, kun je zelfs nog een derde jaar verplicht worden gesteld om loon door te betalen.

Plichten van de werkgever

 • Je moet de zieke werknemer direct melden bij de Arbodienst.
 • Als je werknemer recht heeft op een ziektewetuitkering, geef je dat binnen 4 dagen na ziekmelding door aan het UWV.
 • Je mag de werknemer niet vragen naar zijn ziekte om privacyredenen.
 • Samen met de conclusies van de bedrijfsarts of de Arbo arts, stel je binnen 6 weken een re-integratiedossier op.
 • Uiterlijk in de 8e week van de ziekte maak je een plan van aanpak. Hierin staan de afspraken over het doel van de re-integratie en hoe die bereikt kunnen worden. En wie welke verplichtingen heeft.
 • Een keer in de 6 weken bespreek je met je werknemer de voortgang van het plan van aanpak.
 • Je schakelt een bedrijfsarts in om te beoordelen wat je werknemer nog kan, dit moet binnen 6 weken nadat de werknemer ziek is geworden. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse.
 • Als de re-integratie vastloopt, vraag je een deskundigenoordeel aan bij het UWV
 • Je helpt de medewerker terug te keren naar het werk. Desnoods geef je bepaalde taken tijdelijk aan collega’s. Mocht het binnen het eigen bedrijf niet lukken, dan onderzoek jij en de medewerker de externe mogelijkheden om weer aan de slag te gaan. Re-intergratie bedrijven kunnen hierbij behulpzaam zijn.
 • Aan het einde van het eerste jaar verzuim maak je met de Arbodienst een eerste jaars evaluatie.
 • Na 91 weken verzuim moet je als werkgever een re-integratieverslag indienen bij de Arbodienst om een WIA-uitkering aan te kunnen vragen.
 • UWV bepaalt op basis van verslag of werknemer aanspraak kan maken op de WIA regeling.
 • Als je als werkgever of als werknemer volgens het UWV te weinig aan re-integratie hebt gedaan, kan een uitkering worden geweigerd en kun je als werkgever een boete krijgen.

Jobcoach of re-integratiebedrijven inschakelen

Zowel voor werknemers als werkgevers kan jobcoaching bij re-integratie veel voordelen bieden. Jobcoaches kunnen bijvoorbeeld meedenken bij het tweede spoor: het vinden van passend werk bij een andere werkgever. Schakel je een jobcoach in voor de re-integratie van een medewerkers met een structurele arbeidsbeperking, dan kan je financiering bij het UWV aanvragen voor deze hulp.

Als werkgever én als werknemer kun je een r- integratiebedrijf inschakelen. Een re-integratiebedrijf helpt je medewerker om weer aan het werk te komen. Met begeleiding, sollicitatietrainingen of cursussen die aansluiten op de situatie en vaardigheden van je medewerker. Het UWV of de gemeente kan een re-integratiebedrijf voor je vinden.

Werknemer blijft ziek na 2 jaar

Als je werknemer na alle re-integratie inspanningen na 2 jaar voor 35% of meer arbeidsongeschikt blijft, dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terecht.

Er zijn 2 WIA-uitkeringen:

 1. de WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
 2. de IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)

Bij een WGA-uitkering moet je als werkgever blijven meebetalen. Bij een IVA-uitkering betaal je niet mee.

Ontslag tijdens ziekte

Je mag je zieke werknemer niet zomaar ontslaan. Een werknemer die lange tijd ziek of arbeidsongeschikt is, mag je pas ontslaan na 2 jaar ziekte. Ontslag vóór 2 jaar ziekte mag alleen in bepaalde situaties, als:

 • de werknemer zit in proeftijd
 • er is een reden voor ontslag op staande voet
 • Je gaat failliet

Ontslag na 2 jaar ziekte

Heb je als werkgever gedurende 2 jaar genoeg gedaan aan re-integratie, maar is je werknemer nog steeds ziek of arbeidsongeschikt? Dan mag je jouw werknemer ontslaan. Je betaalt dan een transitievergoeding.

Deze transitievergoeding geldt voor de hele periode dat de werknemer bij je in dienst was, inclusief de ziekteperiode. Je kunt als werkgever wel compensatie aanvragen bij het UWV.

Contract loopt af tijdens ziekte

Wanneer je werknemer nog ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst afloopt, dan hoef je geen loon meer te betalen. Je moet deze werknemer op de laatste werkdag ziekmelden bij UWV.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo’n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.

Proefplaatsing van werkloze of gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Wil je daarentegen juist iemand met een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) aannemen? Dan is er financiële ondersteuning mogelijk.

Let wel: deze mogelijkheden gelden alleen voor nieuwe werknemers, dus niet voor een werknemer die al in dienst is en na 2 jaar nog ziek is.

Je kunt aan een nieuwe werknemer een onbetaalde proefplaatsing aanbieden van 2 maanden. En soms van 6 maanden. Hierbij kun je een jobcoach gebruiken.

De kandidaat gaat bij je aan de slag, en houdt in die periode zijn/haar uitkering. Als de werknemer bevalt, kun je die na de proefperiode aannemen en vervalt de uitkering. UWV moet toestemming geven voor de proefplaatsing.

Wanneer komt je voor een proefplaatsing in aanmerking?

 • De kandidaat-werknemer heeft een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet-, WW- of IOW-uitkering van UWV.
 • De kandidaat-werknemer kan zonder hulp moeilijk werk vinden.
 • De kandidaat-werknemer heeft niet eerder voor je gewerkt.
 • Je verklaart op papier dat je de kandidaat-werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aanbiedt. Dit is voor ten minste 6 maanden en minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing.


Loonkostenvoordelen voor werkgevers

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen (LKV). Een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. LKV is in de plaats gekomen van de premiekortingen voor jongere, oudere en arbeidsgehandicapte werknemers.

Hoeveel vergoeding loonkosten?

De loonkostenvoordelen (LKV) zijn lager dan de premiekortingen. Maar meer werkgevers kunnen gebruik maken van deze regeling. Én kleine ondernemers kunnen de volledige tegemoetkoming krijgen. Bij de premiekortingen kregen zij vaak maar een deel vergoed.

Hoe werkt het LKV

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij UWV of bij de gemeente. Zie: Hoe kom ik aan een doelgroepverklaring loonkostenv erklaring (LKV)?

UWV berekent het loonkostenvoordeel en de Belastingdienst betaalt na afloop van het kalenderjaar uit.

Heb ik recht op loonkostenvoordeel

Controleer of je als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel.

Hoeveel loonkostenvoordeel kan ik ontvangen

Met de calculator kun je als werkgever berekenen hoe hoog het LKV is.

Loonkostensubsidie

Het kan voor werkgevers interessant zijn om werknemers aan te nemen met een arbeidsbeperking. Werknemers met een arbeidsbeperking zijn in sommige gevallen minder productief dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente.

De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente voor maximaal de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten, om mensen snel te kunnen plaatsen. Dit gebeurt in overleg met werkgever.

Loondispensatie

Heb je een werknemer met een Wajonguitkering dan heb je als werkgever recht op Loondispensatie. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk. Uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.

Het UWV geeft deze medewerkers loon in de vorm van een Wajong-uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV extra inkomensondersteuning.

De No-risk-polis ofwel looncompensatie bij ziekte

Als je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt of houdt, is je financiële risico beperkt. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken is dit onbeperkt.

De no-risk polis geldt in principe voor de duur van vijf jaar, maar kan worden verlengd als de arbeidsgehandicapte werknemer bijvoorbeeld al een ernstige ziekte had of arbeidsongeschikt was voor hij/zij in dienst kwam.

Houdt de arbeidsgehandicapte na het in dienst treden blijvend recht op een (gedeeltelijke) WAO-, WA-, of Wajong-uitkering, dan wordt deze niet doorberekend aan de werkgever.

Subsidie om de werkplek aan te passen of persoonlijke ondersteuning bij het werk

Mocht je als werkgever aanpassingen in je bedrijf moeten maken om een gehandicapte werknemer op een goede manier te kunnen laten werken, dan is daar subsidie voor.

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek is bijvoorbeeld voor:

 • een traplift
 • een aangepast toilet
 • een interne jobcoach bij persoonlijke ondersteuning op de werkvloer

UWV of de gemeente (voor mensen uit de Participatiewet) geven deze subsidie.

Overige regelingen

 • Voor werknemers met een (gedeeltelijke) Wajong-uitkering, kan je loondispensatie aanvragen bij het UWV. Je krijgt die dispensatie – alleen over het minimumloon – wanneer de handicap van de jongere ten koste gaat van zijn productiviteit.
 • De Wet inkomensvoorziening is er voor de oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer (IOAW). Het is een inkomensvoorziening voor oudere werkloze werknemers. Werknemers die minstens 50 jaar oud waren toen zij werkloos werden, kunnen in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als hun WW-uitkering afloopt.


Veelgestelde vragen

Wie betaalt voor re-integratie kosten?

De kosten van de re-integratie zijn in principe voor rekening van de werkgever. Maar als werkgever mag je wel rekening houden met vergoedingen die de werknemer zelf ontvangt, bijvoorbeeld voor behandelingen die vergoed worden op basis van de zorgverzekering van de werknemer.

Wat te doen als re-integratie niet lukt?

 • Re-integratie tweede spoor inzetten. Buiten de eigen organisatie andere werkgever vinden.
 • Inzetten van meer begeleiding als psycholoog, jobcoach.
 • Als tweede spoor niet lukt kan een uitkering worden aangevraagd als WIA uitkering of WGA uitkering in geval werknemer pensioengerechtigde leeftijd benadert.

Wie is er verantwoordelijk voor re-integratie?

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor re-integratie.

Kan werkgever re-integratie weigeren?

Als je als werkgever niet eens bent met re-integratie, kun je advies vragen bij UWV.

Als je als werkgever niet meewerkt aan re-integratie, loop je het risico van een loonsanctie. Dat betekent dat je je zieke medewerker na 2 jaar zijn/haar loon moet doorbetalen.

Als je als werkgever niet voldoende meewerkt aan re-integratie van je medewerker kun je een boete krijgen.

https://www.dezaak.nl/management/personeel/re-integratie-arbeidsongeschikte-laat-geen-subsidie-liggen/