Nieuws
Photo of author

Stappenplan re-integratie zieke werknemers – dit moet je als ondernemer weten


Het belang van goede communicatie met zieke werknemer

Een open en eerlijke communicatie met de zieke werknemer gedurende het re-integratieproces is van groot belang. Open communicatie bevordert namelijk het vertrouwen tussen jou en de werknemer. Door open en eerlijk te zijn, voelt de werknemer zich gehoord en betrokken bij het re-integratieproces. Dit kan de motivatie en bereidheid van de werknemer vergroten om actief deel te nemen aan de re-integratie inspanningen.

Door open te communiceren, kun je als werkgever ook beter begrijpen wat de werknemer doormaakt, zowel op medisch als op persoonlijk vlak. Dit begrip kan leiden tot meer empathie en passende ondersteuning bij de re-integratie inspanningen.

Hoe kun je je werknemers ondersteunen tijdens herstel en re-integratie?

Je kunt op verschillende manieren je werknemers ondersteunen tijdens hun herstel en re-integratie. Allereerst moet je actief luisteren naar de ervaringen van de werknemers. Bied empathie en begrip. Bied indien mogelijk flexibiliteit in werktijden, taken of werklocatie om je werknemer in staat te stellen geleidelijk aan zijn taken weer op te pakken of zijn werk aan te passen aan zijn herstelbehoeften.

Werk samen met je werknemer aan een re-integratieplan dat realistische doelen en acties bevat om zijn terugkeer naar werk te ondersteunen. Houd rekening met de medische beperkingen en zorg voor passende aanpassingen op de werkplek indien nodig.

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie. Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.

Welke aanpassingen zijn er op de werkplek mogelijk?

Er zijn verschillende aanpassingen op de werkplek mogelijk om de re-integratie van zieke werknemers te vergemakkelijken. Je kunt allereerst ervoor kiezen om de werkplek aan te passen, vanwege mogelijke fysieke beperkingen van de werknemer. Bijvoorbeeld het plaatsen van een verstelbaar bureau of stoel, ergonomische apparatuur, aanpassingen aan de werkhoogte, verbeterde toegankelijkheid, of het bieden van ondersteunende hulpmiddelen.

Flexibele werktijden kunnen je werknemer helpen om geleidelijk terug te keren naar het werk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer parttime werkt, aangepaste pauzes krijgt of de mogelijkheid heeft om later te starten of eerder te eindigen.

Ten slotte kan het aanpassen van taken helpen om je werknemer weer geleidelijk aan het werk te laten wennen. Dit kan betekenen dat bepaalde taken tijdelijk worden overgedragen aan andere collega’s of dat er tijdelijk taken worden toegewezen die beter passen bij de belastbaarheid van de werknemer.


Veelgestelde vragen

Hoe lang moet je een zieke werknemer doorbetalen?

Gedurende de eerste twee ziektejaren is de werkgever in Nederland verplicht om het loon van de zieke werknemer gedeeltelijk door te betalen. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en kan worden beperkt tot het minimumloon of hoger zijn, afhankelijk van eventuele cao-afspraken. In de meeste cao’s krijgt men in het eerste ziektejaar 100% en in het tweede ziektejaar 70%.

Hoe lang duurt het re-integratietraject gemiddeld?

De duur van een re-integratietraject van een zieke werknemer kan sterk variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Zoals de aard en ernst van de ziekte, de medische prognose, de re-integratie inspanningen van de werkgever en werknemer, en eventuele externe factoren. Er is geen vaste tijdsduur voor het re-integratieproces, omdat elke situatie uniek is.

Welke rol speelt de bedrijfsarts bij de re-integratie?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de re-integratie van je zieke werknemer. Een bedrijfsarts beoordeelt de gezondheidstoestand van haar of hem, de functionele mogelijkheden en beperkingen en de verwachte duur van het verzuim. Deze medische beoordeling vormt de basis voor het opstellen van het re-integratieplan. 

Wie is verantwoordelijk voor Plan van Aanpak bij ziekte?

Het Plan van Aanpak moet uiterlijk in de achtste week na de ziekmelding gemaakt zijn. Het initiatief ligt bij jou als werkgever. Het is gebaseerd op de probleemanalyse.

Wie maakt het re-integratieplan?

Als ondernemer ben je volgens de regels van de Wet verbetering poortwachter verplicht om samen met je zieke werknemer een re-integratieplan op te stellen. Gedurende de re-integratieperiode voer je samen met de werknemer de acties uit die in het plan van aanpak zijn opgenomen.

Wie is verantwoordelijk voor re-integratie?

Werkgever en werknemer zijn beiden verantwoordelijk voor een succesvolle re-integratie. Je bekijkt bijvoorbeeld samen welk werk de werknemer weer kan doen.

Lees ook: Re-integratie zieke werknemers. Laat geen subsidie liggen.

https://www.dezaak.nl/personeel/verzuim/stappenplan-re-integratie-zieke-werknemers-dit-moet-je-als-ondernemer-weten/