Nieuws
Photo of author

Tarieven erfbelasting 2023. Plus tips om zo min mogelijk te betalen


Hoe bereken je de erfbelasting?

Hoeveel erfbelasting je moet betalen is afhankelijk van twee hoofdzaken: de waarde van de erfenis en de relatie met de overledene. Voor de berekening gelden er verschillende belastingtarieven. Deze belastingtarieven variëren van 10% tot 20% voor partners en kinderen, en van 18% tot 40% voor overige erfgenamen. De tarieven zijn progressief, wat betekent dat als de erfenis hoger is, de erfgenamen ook meer erfbelasting betalen. Is de erfenis lager, betalen de erfgenamen minder belasting.

Vrijstellingen en tarieven erfbelasting 2023

De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de relatie met de overledene en de vrijstellingen waarvoor de erfgenamen in aanmerking komen. De ontvanger van de nalatenschap is verantwoordelijk voor het betalen van de erfbelasting.

Tarieven erfbelasting 2023

Voor het jaar 2023 gelden de volgende tarieven:

  • Partners, ouders en kinderen: Tot € 138.641 geldt een tarief van 10%, voor € 138.641 en meer geldt een tarief van 20%.
  • (Achter)kleinkinderen: Tot € 138.641 geldt een tarief van 18%, voor € 138.641 en meer geldt een tarief van 36%.
  • Overigen (bv. broers, zussen, neven, nichten): Tot € 138.641 geldt een tarief van 30%, voor € 138.641 en meer geldt een tarief van 40%.


Vrijstellingen erfbelasting 2023

Voor 2023 gelden de volgende erfbelasting vrijstellingen:

  • Echtgenoot/Geregistreerd partner/Samenwonen partner: € 723.526
  • Ouders: € 54.270
  • Kind/Pleegkind/Stiefkind/Kleinkind: € 22.918
  • Achterkleinkind: € 2.418
  • Kind met een beperking: € 68.740 (er gelden extra voorwaarden)
  • Andere erfgenamen (bv. broers, zus, neef, nicht): € 2.418

In sommige gevallen zijn er extra vrijstellingen van toepassing, zoals bij schenkingen aan goede doelen of in geval van bedrijfsopvolging, waar de ontvanger vaak een andere belasting over het ondernemingsvermogen moet betalen.

Aangifte erfbelasting 2023

Na het overlijden van een dierbare moet er aangifte worden gedaan voor de erfbelasting. Erfgenamen zijn de erfbelasting verschuldigd en zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aangifte bij de Belastingdienst.

Ze hebben acht maanden de tijd na het overlijden van hun dierbare om aangifte erfbelasting te doen. Het kan verstandig zijn om een specialist te raadplegen bij het indienen van de aangifte voor erfbelasting.

Hoe op de erfbelasting besparen?

Naast gebruik te maken van een vrijstelling, zijn er nog diverse andere manieren om de erfbelasting te verlagen. Eén daarvan is het gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Hiermee kun je jaarlijks belastingvrij een bedrag schenken aan de erfgenamen. Door gebruik te maken van deze vrijstelling kun je de waarde van de erfenis verlagen en daarmee ook de erfbelasting die erfgenamen moeten betalen.

In 2023 bedraagt de vrijstelling voor de schenkbelasting € 6035 per (pleeg-, stief)kind en € 2418 voor overige personen.

De Belastingdienst hanteert hogere vrijstellingen voor een eenmalige schenking met een speciaal doel, zoals het volgen van een dure studie of het kopen van een huis. Deze bijzondere vrijstelling kan oplopen tot € 60.298, afhankelijk van het doel van de schenking.

Een andere manier om op de erfbelasting te besparen is door een keuzetestament op te stellen. Een goed testament kan niet alleen als erfbelasting vrijstelling dienen, maar zorgt ook voor duidelijkheid over de verdeling van bezittingen en voorkomt zo conflicten tussen erfgenamen.


Pensioen en erfbelasting

Hoewel dit artikel zich voornamelijk richt op erfbelasting, is het belangrijk om te weten dat pensioenregelingen en -uitkeringen ook invloed kunnen hebben op de erfbelasting.

Erfbelasting betalen over uitkeringen uit een lijfrente of pensioen is niet nodig, al kan een hogere uitkering er wel voor zorgen dat een geregistreerd partner meer erfbelasting moet betalen door verlaging van de vrijstelling. Hoe dan ook, de minimale vrijstelling voor 2023 bedraagt altijd € 186.915.

https://www.dezaak.nl/financien/belastingen/tarieven-erfbelasting-2023-plus-tips-om-zo-min-mogelijk-te-betalen/

Leave a Comment